1. Érvényességi kör

1.1. A CNW Rendszerintegrációs Zrt. szolgáltatásai az Általános Üzleti Feltételek és a speciálisként értékelhető egyedi vállalkozási (továbbiakban: vállalkozási) szerződés alapján történnek. Amennyiben vállalkozási szerződéseink bármely részben eltérnek jelen Feltételektől, úgy az abban foglaltak érvényesek.

1.2. Az ügyfelek Általános Üzleti Feltételeinknek ellentmondó, attól eltérő feltételeinek nem teszünk eleget, hacsak a vállalkozási szerződésben írásban nem vállaltuk az eltérő teljesítést.

1.3. A vállalkozási szerződés megváltoztatásához vagy kiegészítéséhez írásbeliség szükséges.

1.4. Általános Üzleti Feltételeink akkor is érvényesek, ha a teljesítést az ügyfél Általános Üzleti Feltételeinknek ellentmondó, attól eltérő feltételeinek ismeretében fenntartás nélkül elvégezzük, de jeleztük a teljesítés során az ahhoz való ragaszkodást.

2. Teljesítések, igazolások, kifizetések

2.1. A CNW Rendszerintegrációs Zrt. ajánlatai 30 napig érvényesek. A vállalkozási szerződés az aláírásával, vagy a CNW Rendszerintegrációs Zrt. írásos rendelés-visszaigazolásával jön létre.

2.2. A CNW Rendszerintegrációs Zrt. jogában áll a részletekben történő teljesítés és annak számlázása.

2.3. A közölt teljesítési időpontok minden esetben függvényei a munkaterület CNW Rendszerintegrációs Zrt. részére történő átadási időpontjainak. Ezek alapján CNW Rendszerintegrációs Zrt. teljesítéseinek közölt időpontjához számított késlekedéséért felelősséget csak abban az esetben vállal, ha nem úgy járt el, ahogy azt általában szokás a késlekedés elkerülése érdekében.

2.4. CNW Rendszerintegrációs Zrt. az átadás-átvétel időpontját 2 nappal előbb a megrendelővel írásban közli. Ennek módja lehet a teljesítési jegyzőkönyv tervezete is, a helyszín és a tárgy megjelölésével.

2.5. Az átvétel csak jelentős, műszaki, illetve határidőre vonatkozó indokkal tagadható meg vagy halasztható el megrendelő által, kizárólag abban az esetben, ha a vállalkozási szerződésben foglaltaknak a teljesítés nem felel meg. Az ettől eltérő tartalmú megtagadást úgy kell venni, mintha megrendelő elfogadta volna az adott (rész)teljesítést hibátlannak.

2.6. A (rész)teljesítés átvételekor nem jelzett megrendelői kifogások alapján az esedékes számla kifogásolása nem elfogadható. Az ily módon elutasított számla elismertnek minősül. A számlát csak az adott átvételt követően lehet kibocsátani (kivéve az előlegre és a biztosítékra vonatkozó számlákat).

2.7. A kifizetések a számla kiállításához képest megjelölt határidőig, levonás nélkül esedékesek. A számla kiállítása a teljesítéskor történik. A fizetési határidő lejártával a CNW Rendszerintegrációs Zrt. jogosult fizetési felszólítást küldeni és évi %-os késedelmi kamatot felszámítani.

3. Kárveszély átszállása

3.1. A vállalkozási szerződésben szerepelő munkafázis átvételével az abban felhasznált termékek tekintetében a kárveszély a CNW Rendszerintegrációs Zrt.-ről átszáll az ügyfélre.

4. Árak és fizetési feltételek

4.1. Árlistáinkban, egyéb kiadványainkban feltüntetett árak csak az abban megjelölt időpontig érvényesek.

4.2. A CNW Rendszerintegrációs Zrt. fenntartja az áremeléshez való jogát, amennyiben a szerződés megkötését követően – különösen a szállító oldaláról történő áremelés vagy árfolyamváltozás következtében – költségnövekedés lép fel a CNW Rendszerintegrációs Zrt.-nél. Ezt a vevő kérésére igazolni kell.

4.3. Általunk nem ismert vagy jogerősen nem megállapított ellen-igényből fakadó visszatartási jog érvényesítése nem lehetséges.

4.4. A fizetési feltételek megszegése esetén CNW Rendszerintegrációs Zrt. jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

5. A tulajdonjog fenntartása, biztosítékok

5.1. A szerződésben szereplő termékek a CNW Rendszerintegrációs Zrt. tulajdonát képezik a szerződésben foglalt, megrendelői kötelezettségek hiánytalan teljesítéséig. CNW Rendszerintegrációs Zrt. mindaddig fenntartja tulajdonjogát valamennyi, a szerződés teljesítéséhez felhasznált alkatrész és tartozék tekintetében, ameddig megrendelő a szerződés, illetve azt kiegészítő dokumentumok szerinti vállalkozói díjat és egyéb mellékkötelezettségeket (költség, kötbér, kamat stb.) hiánytalanul ki nem fizette.

5.2. Amennyiben az elvégzett teljesítésbe bevont árut a nem CNW Rendszerintegrációs Zrt. tulajdonát képező árukkal összekapcsolják, feldolgozzák vagy összekeverik, úgy ezekre az árukra a CNW Rendszerintegrációs Zrt. az áruk számlaértékének arányában résztulajdonossá válik.

5.3. CNW Rendszerintegrációs Zrt. vevő részére történő más, jövőbeli teljesítéseinek késedelmes kifizetése esetén, valamint a vevő csődje esetén CNW Rendszerintegrációs Zrt. az áru fenntartott tulajdonjogának érvényesítéseként az árut magához veheti a vevő üzlethelyiségében. CNW Rendszerintegrációs Zrt. fenti tulajdonjoga gyakorlásának biztosítása érdekében megrendelő hozzájárul, hogy amennyiben megrendelő nem teljesít szerződésszerűen, úgy CNW Rendszerintegrációs Zrt. a beépített anyagokat megrendelő költségén ki és szétszerelje, az ehhez szükséges munkálatokra megrendelő helyiségeit igénybe vegye, minden további egyéb eljárási kötelezettség nélkül.

5.4. A mennyiben a CNW a megrendelő szerződésszegése miatt a jelen szerződéstől eláll, úgy a CNW jogosult a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét és kárát a megrendelővel szemben érvényesíteni.

5.5. CNW Rendszerintegrációs Zrt. tulajdonjoga fenntartása érvényesítése, illetve a szállított áruk lefoglalása nem számít a szerződéstől CNW Rendszerintegrációs Zrt. hibájából való visszalépésnek.

5.6. Tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök a CNW Rendszerintegrációs Zrt. tulajdonában maradnak. Az ügyfél csupán a CNW Rendszerintegrációs Zrt.-vel kötött külön megegyezés alapján használhatja ezeket a tesztelés és bemutatás célján felül.

5.7. Amennyiben a Megrendelő szerződés szegése miatt a CNW Rendszerintegrációs Zrt. a szerződést felmondja, úgy a Megrendelővel szembeni valamennyi követelése lejárttá válik. A CNW Rendszerintegrációs Zrt. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre történő változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra, a további teljesítés megtagadására, zálogjogával élve történő kielégítésre és kárai megtérítésének követelésére.

5.8. A CNW Rendszerintegrációs Zrt.-t a díj biztosítására zálogjog illeti meg a Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés következtében birtokába kerültek.

6. Közvetített szolgáltatás

A CNW Rendszerintegrációs Zrt. a szolgáltatások teljesítéséhez jogosult alvállalkozót, közvetített szolgáltatást igénybe venni, közvetített szolgáltatást nyújtani.

A teljesség igénye nélkül közvetített szolgáltatásnak minősül például a más cégek által kifejlesztett és értékesített licencek továbbértékesítése.

A CNW Rendszerintegrációs Zrt. a közvetített szolgáltatások tényét a számláján feltünteti.

7. Felelősség

7.1. Amennyiben a Vállalkozási szerződés másként nem rendelkezik, a vevő nem jogosult további igények támasztására. CNW Rendszerintegrációs Zrt. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítésből adódnak.

7.2. Nem érvényes a felelősség alól való felmentés, ha a kárt szándékosan okozták.

7.3. CNW Rendszerintegrációs Zrt. esetleges kártérítési kötelezettsége minden esetben a vállalkozási szerződésben szereplő vállalkozói díj mértékéig terjed maximum, addig a mértékig, ameddig a kár máshonnan meg nem térül, illetve a megtérítése harmadik személytől nem követelhető, az ezen túlmenő kárt pedig megrendelő saját maga viseli.

7.4. A felelősségünk nem kizárható, illetve korlátozható olyan követelések esetén, amelyek a termékfelelősségről szóló törvényben szerepelnek, vagy CNW Rendszerintegrációs Zrt.-nek felróhatóan adódnak.

7.5. A CNW Rendszerintegrációs Zrt. nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a forgalmazott szoftver használatából, vagy esetleges gátolt működéséből ered.

8. Export és import engedélyek

A CNW Rendszerintegrációs Zrt. által szállított termékek és technikai know-how felhasználási és rendeltetési helye Magyarország. A szerződésben szereplő termékek újraexportálása – egyedi vagy rendszerintegrált formában – a vevő számára a magyarországi, illetve a termék származási országának törvényei által meghatározott módon engedélyköteles lehet. A vevő köteles önállóan tájékozódni a szabályozásokról az illetékes hatóságoknál. Függetlenül attól, hogy a vevő megadja-e a szállított termékek végleges rendeltetési helyét, saját felelősségére köteles beszerezni az illetékes hatóságtól a szükséges engedélyt, mielőtt ilyen termékeket exportál. Újraexportálás esetén a nemzetközi egyezmények, illetve a nemzetközi szervezetek (pl. ENSZ) embargóra vonatkozó szabályozásait legszigorúbban be kell tartani.

9. Tájékoztatási kötelezettség, kézbesítés

9.1. Felek kötelesek egymást 2 napon belül értesíteni, amennyiben székhelyük, levelezési címük, vagy bármely más, a jelen szerződéssel kapcsolatos adatuk megváltozik. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél viseli a felelősséget.

9.2. Felek kötelesek továbbá haladéktalanul tájékoztatni egymás minden olyan körülmény bekövetkeztéről, mely valamelyikük csőd, felszámolási, vagy egyéb fizetésképtelenséget, illetve teljesítőképességet befolyásoló eljárás megindításához vezethet. Az ennek elmulasztása miatt a másik félnek esetleg okozott kár tekintetében a cég felelős vezetője készfizető kezesi felelősséget vállal, a megrendelő felelősségét nem korlátozva.

9.3. Az egyes dokumentumok kézbesítésére vonatkozóan és a határidők számítási módjára nézve a felek a Pp. rendelkezéseit tartják irányadónak, azzal, hogy amennyiben valamely küldemény átvételét bármely fél megtagadja, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, vagy 8 napon belül nem tesz érdemi észrevételt, úgy azt a másik fél erről való tudomásszerzésének időpontjában, illetve a 9. napon átvettnek, és elfogadott tartalmúnak kell tekinteni.

10. Szavatosság jótállás, garanciák

10.1. Az ajánlatnak, szerződésnek, számlának vagy a gépkönyvben előírtnak megfelelően.

10.2. A CNW Rendszerintegrációs Zrt. által forgalmazott, de nem a CNW Rendszerintegrációs Zrt. által előállított szoftvertermékeket a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja, azért a CNW Rendszerintegrációs Zrt. semmiféle garanciát és jótállást nem vállal!

11. Általános meghatározások

11.1. CNW Rendszerintegrációs Zrt. köteles Általános Üzleti Feltételeit partnerei számára elérhetővé tenni, annak megváltozása esetén partnereit haladéktalanul értesíteni.

Megrendelő bármely szolgáltatás megrendelésével elismeri, hogy CNW Rendszerintegrációs Zrt. Általános Üzleti Feltételeit tudomásul veszi és betartja.

11.2. A megrendelő szerződésből származó jogai CNW Rendszerintegrációs Zrt. írásos hozzájárulása hiányában nem átruházhatók.

11.3. Az Általános Üzleti Feltételekben és a vállalkozási szerződésben részletesen nem rendezett kérdésekben a Magyarország törvényei érvényesek.

Amennyiben az Általános Üzleti Feltételek bizonyos pontjai érvénytelennek bizonyulnak, illetve ha a szerződés szövege szabályozásában rés található, a szerződő felek a nem érvényes vagy a nem teljes meghatározást a kívánt szabály gazdasági céljának messzemenően megfelelő szabályokkal módosíthatják, vagy kiegészíthetik. A többi meghatározás ettől függetlenül érvényben marad.